WYSTAWA : POLSKA PŁONIE / DANIEL STACHOWSKI / OUTSIDER ART

Akcja # 3 / POLITYKA, ROCK + OUTSIDER ART, w ramach projektu CZARNA BANDERA / OUTSIDER ART.

START: 23.06.2016. CZWARTEK, GODZ.19.00, Galeria TAK

+ SPOTKANIE: Pacyfiści, anarchiści, anioły. Wojna i pokój  + outsider art., godz.17.00. Galeria Tak / prowadzenie Małgorzata Szaefer + Rafał Jęczmyk, Galeria Tak

Daniel Stachowski karmi się historią, faktami, które na gorąco komentuje. Prowokuje, szydzi, rozkminia rzeczywistość polityczną, społeczną, ekonomiczną, w której przyszło nam żyć. Dopuszczamy do głosu outsidera, który mówi: ”Moje  dzieła  pokazują otaczającą  nas  rzeczywistość w  krzywym  zwierciadle, gdzie  nie  ma  tematów  tabu, bo > Świętości  nie  szargane  umierają  z  nudów <, jak;  fanatyzm  religijny, zacofanie, nieudolne  rządy, zbędny patos i cena jaką społeczeństwo płaci za zaufanie politykom (…)”.

Daniel Stachowski interesuje się historią, archeologią, parapsychologią, ufologią, fotografią, muzyką, architekturą /szczególnie  fortyfikacjami/,  techniką  wojskową  oraz  historią  najnowszą. Tworzy  rysunki,  obrazy, obiekty, pisze opowiadania.

Daniel Stachowski od 2004 roku jest uczestnikiem  zajęć  w  Stowarzyszeniu  „Ostoja” we  Wrocławiu. W 2016 roku prace Daniela Stachowkiego zostały włączone do wystawy „Po co wojny są na świecie? Sztuka współczesnych outsiderów” w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie /wraz z pracami innych artystów: Damian Czeladka, Stanisław Garbarczuk, Władysław Grygny, Marian Henel, Konrad Kwasek, Mikołaj Ławniczak, Tomasz Machciński, Władysław Matlęga, Justyna Matysiak, Iwona Mysera, Radosław Perlak, Pisarka M.H., Maria Wnęk /.

ZNAK WYSTAWY / POLSKA PŁONIE /  MAŁGORZATA GUROWSKA

PROJEKT CZARNA BANDERA / OUTSIDER ART JEST DOFINANSOWANY Z WYDZIAŁU KULTURY MIASTA POZNANIA / MEGA DZIĘKUJEMY !!!!

logo_poznan

 

 

 

EXHIBITION : POLAND ON FIRE / DANIEL STACHOWSKI / OUTSIDER ART

Action # 3 / POLITICS, ROCK + OUTSIDER ART, as part of BLACK FLAG / OUTSIDER ART project.

START: 23.06.2016. THURSDAY, 7.00 p.m., Galeria TAK

+ MEETING: Pacifists, anarchists, angels. War and peace + outsider art., 5.00 p.m. Galeria Tak / hosts: Małgorzata Szaefer + Rafał Jęczmyk, Galeria Tak

Daniel Stachowski feeds on history and facts he fervently comments on. He likes to provoke, mock and works out the political, social, economic reality in which we live. He is a voice of an outsider saying: "My work is a grotesque display of the surrounding reality with no taboos as > the sanctity that is not tarnished gets bored to death< such as religious fanaticism, backwardness, incompetent governments, unnecessary pathos and the price society pays for trusting politicians (...)".

Daniel Stachowski is interested in history, archaeology, parapsychology, ufology, photography, music, architecture / fortifications in particular/, military technique and latest history. He creates drawings, paintings, objects, writes short stories.

Daniel Stachowski has taken part in sessions held in "Ostoja" Association in Wrocław since 2004. In 2016, Daniel Stachowski's works were displayed on exhibition entitled: "What are wars for? Art of modern outsiders" in the Museum of Modern Art in Warsaw /along with works of other artists: Damian Czeladka, Stanisław Garbarczuk, Władysław Grygny, Marian Henel, Konrad Kwasek, Mikołaj Ławniczak, Tomasz Machciński, Władysław Matlęga, Justyna Matysiak, Iwona Mysera, Radosław Perlak, Pisarka M.H., Maria Wnęk /.

EXHIBITION LOGO / POLAND ON FIRE / MAŁGORZATA GUROWSKA

THE BLACK FLAG / OUTSIDER ART PROJECT IS CO-FINANCED BY POZNAŃ CITY DEPARTMENT OF CULTURE  / THANKS A MILLION !!!!

logo_poznan