kakoKakofoNIKT dream machine / koncert nocny / nighttime concert

3.11 / wejście do galerii od godz: 22:40
ilość miejsc ograniczona

Koncert nocny w galerii TAK. Dream Machine to niecodzienna sytuacja, podczas której muzycy zespołu kakofoNIKT zmieniają percepcje czasu i swój metabolizm by dla śniącej publiczności tworzyć soundtrack do marzeń sennych. Każda taka nocna sesja jest wyjątkowa – tą rozświetli wizualne połączenie sił instalacji kakofoNIKT i prac Macieja Olszewskiego, autora wystawy Sygnalista (Sygnalista ϟ Maciej Olszewski ϟ wystawa ϟ exhibition) Ta noc będzie jak rozciągnięcie jednego z inspirujących Macieja utworów techno/trance do kosmicznej chwilki – 480 minut.

KakofoNIKT z żywej improwizacji wytrąca lunatyczny taniec świadomości: powłóczysta pląsawica przestrzeni dźwiękowych to skupia się w jeden kształt, to znów rozwarstwia się, dezintegruje i upłynnia – a swe szerokie instrumentaria muzycy (Patryk Lichota, Hubert Wińczyk i Michał Joniec) traktują niekoniecznie jako zbiór poszczególnych, wyspecjalizowanych narzędzi do wydobywania dźwięków, a raczej jako geografie, mapy dźwiękowych uniwersów, nieustannie eksplorowanych. Snu Maszyna wplątuje cię w intrygę zawieszonych stanów i pozornych historii, przez które łatwiej przemieszczać się w głąb niż na przestrzał.

W 2017 roku wydana została płyta Snu Maszyna ( Requiem-Records) a rok wcześniej, na 10lecie zespołu kaseta Hypnagogia (BDTA. Oba te wydawnictwa powstały jako kondensacja doświadczeń pracy zespołu nad projektem Dream Machine – wielogodzinnymi, multimedialnymi występami, przeznaczonymi specyficznie do śnienia, które obejmują audiosferę, wielokanałowe projekcje wideo rozszerzone o eksperymenty optyczne, aranżacje przestrzeni, elementy performatywne, a także bodźce dotykowe i zapachowe. Zaczynem jest tu odejście od traktowania snu jako momentu odpoczynku, a tym samym uchylenie relaksacyjnej funkcji muzyki. Podczas tych wyczerpujących sesji muzycy wprowadzają się często w parahipnotyczne, a zarazem medytacyjne stany, z pomocą różnorakich technik tworząc półświadomy teatr dla na wpół śniącego ucha i próbując przerzucić pomost do podświadomości słuchaczy.

Będą przygotowane wygodne podłoża do leżenia, a warto zabrać swój ulubiony kocyk, poduszkę, przytulankę. Zalecamy poświęcić się i swój czas temu szczególnemu doświadczeniu. Prosimy o przyjście w stanie trzeźwym i nienadużywanie napojów wyskokowych & substancji psychoaktywnych dla zachowania komfortu wspó-łśniących oraz z szacunku dla muzyków. O 7:00 wspólne przebudzenie i podziwianie niedzielnego poranka na Mielżyńskiego.

3.11 / entrance to the gallery from 22:40 a.m.
limited number of guests

Night concert in gallery TAK. Dream Machine is an unusual situation, during which the musicians of the band kakofoNIKT change their perception of time and their metabolism to create a soundtrack to dreams for the dreaming audience. Each of these night sessions is unique – this one will be illuminated by a visual combination of the forces of cacophonct installation and the works of Maciej Olszewski, the author of the exhibition Sygnalista. This night will be like stretching one of Maciej’s inspiring techno/trance songs to a cosmic moment – 480 minutes.

KakofoNIKT throws out of live improvisation a lunatic dance of consciousness:: the canvas-like tangle of sound spaces is concentrated in one shape, it delaminates, disintegrates and liquidates again – and the musicians (Patryk Lichota, Hubert Wińczyk and Michał Joniec) do not necessarily treat their wide range of instruments as a collection of individual, specialized tools for extracting sounds, but rather as geographies, maps of sound universes, constantly explored. The Machine’s Sleep entangles you into the intrigue of suspended states and seeming stories, through which it is easier to travel deep into the space than into the space.

In 2017 was published the album The Dream Machine ( Requiem-Records) and a year earlier, on the 10th anniversary of the band Hypnagogia cassette (BDTA). Both publications were created as a condensation of the band’s experience of working on the Dream Machine project – multi-hour, multimedia performances designed specifically for dreaming, which include an audiosphere, multi-channel video projections complemented by optical experiments, space arrangements, performative elements, as well as the stimulus of touch and fragrance. The starting point here is to move away from treating sleep as a moment of rest, and thus repealing the relaxing function of music. During these exhausting sessions, the musicians often move into para-hypnotic, yet meditative states, using a variety of techniques to create a semi-conscious theatre for the half-dreaming ear and trying to bridge the gap to the subconscious of the listeners.

There will be a comfortable ground for lying down, and it is worth taking your favorite blanket, pillow, cuddly toy. We recommend that you sacrificeF your time for this special experience. Please come in a sober state and do not abuse pop-up drinks & psychoactive substances for the comfort of rest of the people and and respect for the musicians. At 7:00 a.m. we wake up and admire sunday morning at Mielżyńskieo Street.

Realizujemy projekt ‚ Sygnalista’ współfinansowany przez Miasto Poznań oraz ‚BRUT NOW’ współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego

samorzad-wojewodztwa-wielkopolskiego_maly

logo_poznan